Beleidsplan en beloningsbeleid 2024 t/m 2027

In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Fund for Animal Welfare Projects – FAWP. Daarnaast is een paragraaf opgenomen over het beloningsbeleid.

Bewerkingsdatum:
4 januari 2024

1. Inleiding

In dit beleidsplan worden de hoofdlijnen van het functioneren van de stichting FAWP besproken. Het beleidsplan geeft inzicht in de werkzaamheden van de stichting, de manier waarop de stichting geld werft, hoe het vermogen van de stichting wordt beheerd en hoe dit wordt besteed.

2. Werkzaamheden

De stichting heeft ten doel:

 • Organisaties en individuen te ondersteunen die zich in de ruimste zin van het woord het lot van dieren, waaronder productiedieren, gezelschapsdieren, proefdieren en wilde dieren, aantrekken
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande inde ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 • De stichting beoogt niet het maken van winst
  De stichting tracht het doel te bereiken door het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties en individuen in binnen- en buitenland die zich binnen het kader van de statutaire bezighouden met daadwerkelijke hulp aan dieren
 • Onderzoek
 • Journalistiek en mediaproducties
 • Bewustwording van burgers en consumenten
 • Strijd tegen oneerlijke handels praktijken
 • Anderszins opkomen voor de belangen van dieren op alle daartoe geschikt geachte podia
 • Alle overige wettelijke activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

3. Inkomsten

3.1 Baten uit eigen fondsenwerving

Donateurs
De stichting is begin 2021 opgericht, krijgt donaties van andere fondsen en een beperkt aantal particuliere donateurs en is vooralsnog niet voornemens donaties (grootschalig) te werven.

Legaten, erfenissen en lijfrenten
Er zijn nog geen toezeggingen voor legaten en erfenissen.

Subsidies
Het is de stellige verwachting dat andere organisaties, zoals dierenbeschermingsorganisaties en fondsen, subsidies zullen verstrekken. Met deze subsidies kunnen projecten gefinancierd worden.

4. Vermogensbeheer

4.1. Vaste activa

FAWP beschikt niet over materiële activa. De stichting maakt gebruik van het kantoor van de voorzitter en van de penningmeester.

4.2. Vlottende activa

Er is een betaalrekening en een spaarrekening bij de Triodos Bank. De stichting heeft geen continuïteitsreserve (mede omdat er vrijwel geen vaste lasten zijn) en streeft er naar de binnengekomen middelen in hetzelfde of volgende jaar aan de doelstelling uit te geven.

5. Besteding vermogen

5.1. Besteding van de middelen

In de jaarverslagen legt de stichting verantwoording af over het besteed vermogen. Omdat er waarschijnlijk geen (betaalde) wervingsactiviteiten plaats vinden, zal het criterium van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor eigen fondsenwerving besteed mag worden, zonder meer voldaan worden.

Een belangrijk criterium is het bestedingspercentage van de lasten dat besteed is aan de doelstelling. De stichting streeft ieder jaar naar een zo hoog mogelijk bestedingspercentage (tegen de 100%) en verwacht dat dit ruimschoots aan de eisen van het CBF zal voldoen.

5.2 Besteding vermogen na opheffing stichting

Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

6. Beloningsbeleid

6.1. Directie en personeel

Bij Stichting FAWP zijn geen medewerkers in loondienst. De bestuursleden verrichten hun werk voor de stichting onbezoldigd.

6.2. Stagiaires en vrijwilligers

Voor stagiaires en vrijwilligers worden onkosten, zoals reiskosten, vergoed. Ook wordt in sommige situaties gebruikt gemaakt van de algemene onkosten/vrijwilligersvergoeding zoals die is vastgesteld door de belastingdienst. Hierbij kan een vrijwilliger stagiaire een vergoeding ontvangen van maximaal 170 euro per maand.

Hans Baaij, voorzitter, 4 januari 2024